• AR-AR
 • amepo
 • konn3t

Provider: China Telecom — Macau

To Right-holders.
iptv.live does not relay TV channels, but only allows any user to add a playlist from another source. If you believe that your copyright has been violated - contact us
 • To view the playlist necessary:
 • Register on the site or enter your login
 • #EXTM3U
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-1

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-10

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-10¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-11

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-12

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-12¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-14¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-17¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-1¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-2

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-2¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-3

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-3¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-4

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-4K

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-4¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-5

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-5+¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-5¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-6

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-6¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-7

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-8

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-8¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-9

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-9¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-NEWS

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-ÉÙ¶ù

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-ÐÂÎÅ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CCTV-ÒôÀÖ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CHC¼ÒÍ¥Ó°Ôº

   ...
  • #EXTINF:-1,

   CHC¼ÒÍ¥Ó°Ôº¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   DVÉú»î

   ...
  • #EXTINF:-1,

   °²»ÕÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   °²»ÕÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ±±¾©¼Íʵ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ±±¾©ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ±±¾©ÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ±ê²â1(·ï»ËÖÐÎÄ£©

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ±øÆ÷¿Æ¼¼

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ±øÍÅÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ²ÊÃñÔÚÏß

   ...
  • #EXTINF:-1,

   µ¼ÊÓƵµÀ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   µÚÒ»¾ç³¡

   ...
  • #EXTINF:-1,

   µçÊÓÖ¸ÄÏ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¶«·½²Æ¾­

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¶«·½ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¶«·½ÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¶«ÄÏÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¶¯ÂþÐ㳡

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¶¯ÂþÐ㳡¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¶¼Êо糡

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¶¼Êо糡¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ·¢ÏÖÖ®ÂÃ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ·¨ÖÎÌìµØ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ·çÉйºÎï

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ·çÔƾ糡

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ·çÔÆÒôÀÖ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ·çÔÆ×ãÇò

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¸£½¨¶«ÄÏÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¸ÊËàÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¸ß¶û·ò

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¸ß¶û·òÍøÇò

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¸ßÇå²âÊÔ1

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¸ßÇå²âÊÔ2

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¹ã¶«ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¹ãÎ÷ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¹óÖÝÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¹óÖÝÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¹úѧ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºÃÏí¹ºÎï

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºÓ±±ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºÓÄÏÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºÚÁú½­ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºÚÁú½­ÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±µçÊǪ́

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±µçÊǪ́¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±¹«¹²

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±¹«¹²¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±½ÌÓý

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±¾­ÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±¾­ÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±Â¢ÉϸßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±Éú»î

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±Éú»î¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±ÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±Ó°ÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþ±±Ó°ÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþÄÏÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ºþÄÏÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   »³¾É¾ç³¡

   ...
  • #EXTINF:-1,

   »·Çò¹ºÎï

   ...
  • #EXTINF:-1,

   »·Çò¹ºÎï¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   »·ÇòÆæ¹Û

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¼ªÁÖÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¼ªÁÖÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¼«ËÙÆû³µ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¼Î¼Ñ¿¨Í¨

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¼Ò¼Ò¹ºÎï

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¼ÒÓйºÎï

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ½­ËÕÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ½­ËÕÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ½­Î÷ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ½­Î÷ÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ½ðɫƵµÀ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ½ðɫƵµÀ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ½ðÓ¥¼Íʵ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ½ðÓ¥¿¨Í¨

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¾¢±¬ÌåÓý

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¾¢±¬ÌåÓý¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¾«²ÊÓ°ÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¿¨¿áÉÙ¶ù

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¿ìÀÖ´¹µö

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÀϹÊÊÂ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÀÏÄ긣

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Àæ԰ƵµÀ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÁÉÄþÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÁÉÄþÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÁôѧÊÀ½ç

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ¢ÉÏƵµÀ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÃÀ¼Î¹ºÎï

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÃÀ¼Î¹ºÎï¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÃÀ¾ç¾ç³¡

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÄÚÃɹÅÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÄþÏÄÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Å®ÐÔʱÉÐ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Æß²ÊÏ·¾ç

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÆûĦ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÇຣÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÇóË÷¼Í¼¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   È«¼Íʵ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   È«¼Íʵ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ɽ¶«½ÌÓý

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ɽ¶«ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ɽ¶«ÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ɽÎ÷ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÉÂÎ÷ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÉϺ£¼Íʵ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÉãӰƵµÀ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÉîÛÚÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Éú»îʱÉÐ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ʱÉйºÎï

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÊÀ½çµØÀí

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Êé»­

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ËÄ´¨ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ËÄ´¨ÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ëĺ£µöÓã

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ìì½òÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ìì½òÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÌìԪΧÆå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÎÀÉú½¡¿µ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÎÄÎﱦ¿â

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÎäÊõÊÀ½ç

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Î÷²ØÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÏÈ·æƹÓð

   ...
  • #EXTINF:-1,

   н®ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   пƶ¯Âþ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÐÝÏÐÖ¸ÄÏ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ñë¹ã¹ºÎï

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÑëÊÓ¾«Æ·

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÑëÊǪ́Çò

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÑëÊǪ́Çò¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÒÄÁê×ÛºÏ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ý¶¼Êй㲥

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ý¹«¹²¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ý¹«¹²ÆµµÀ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ý½¡¿µ¹ã²¥

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ý½»Í¨¹ã²¥

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ýÂÃÓÎÉú»î¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ýÂÃÓÎÉú»îƵµÀ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ýÐÂÎŹ㲥

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ý×ۺϸßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ò˲ý×ÛºÏƵµÀ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Ó°¼ÒµçÓ°

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÓÎÏ··çÔÆ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÓÎÏ··çÔƸßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÓÎÏ·¾º¼¼

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÔÆÄÏÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÔÚÏß¿ÎÌ㨳õÖУ©

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÔÚÏß¿ÎÌ㨸ßÖУ©

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÔÚÏß¿ÎÌã¨Ð¡Ñ§1-3£©

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÔÚÏß¿ÎÌã¨Ð¡Ñ§4-6£©

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÔçÆÚ½ÌÓý

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Õã½­ÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Õã½­ÎÀÊÓ¸ßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Öйú½»Í¨

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Öйú½ÌÓý1

   ...
  • #EXTINF:-1,

   Öйú½ÌÓý4

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÖйúÌìÆø

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÖÐÊÓ¹ºÎï

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÖÐѧÉú

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÖØÇìÎÀÊÓ

   ...
  • #EXTINF:-1,

   中国教育电视台一台

   ...
  • #EXTINF:-1,

   广东卫视高清

   ...
  • #EXTINF:-1,

   深圳卫视高清

   ...
  • #EXTINF:-1,

   湖北教育

   ...
  • #EXTINF:-1,

   生活时尚

   ...
  • #EXTINF:-1,

   茶高清

   ...
  • #EXTINF:-1,

   重庆卫视高清

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ïö¹é×ۺϱêÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ïö¹é×ۺϸßÇå

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ö¦×±

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÷ÈÁ¦×ãÇò

   ...
  • #EXTINF:-1,

   ÷ÈÁ¦×ãÇò¸ßÇå

   ...
 • 47 views
 • 205 channels
Like 4
Similar Playlists