IPTV playlists — Rostov-on-Don Regional Data exchange Network